fbpx

regulamin

REGULAMIN ZAJĘĆ, WARSZTATÓW I BAWIALNI WARSZTATKOWO

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Warsztatkowo Mikołaj Romaniuk (zwany dalej „Organizatorem” lub  „Warsztatkowo”).

§ 1 Uczestnictwo w zajęciach - zasady ogólne

 1. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Warsztatkowo jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek Warsztatkowo Mikołaj Romaniuk. 
 2. Na zajęcia obowiązują zapisy. Zgłoszenia można dokonać drogą mailową, telefonicznie, poprzez sms, Messenger Warsztatkowo lub wiadomości Instagram Warsztatkowo.
 3. Zajęcia organizowane przez Warsztatkowo odbywają się według przedstawionego uczestnikowi harmonogramu. Jednocześnie Warsztatkowo zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zmian w obowiązującym grafiku zajęć, o których zapisany uczestnik niezwłocznie zostanie poinformowany.
 4. Na zajęcia obowiązuje odpowiedni strój ustalony przez prowadzącego zajęcia. W przypadku obuwia, obowiązują albo buty na zmianę albo skarpetki antypoślizgowe. Buty należy zmieniać przed wejściem na salę. Osoby nie posiadające właściwego obuwia/skarpetek nie będą mogły brać udziału w zajęciach ani warsztatach.
 5. Niektóre zabawy mogą wiązać się z zabrudzeniem lub zamoczeniem odzieży. Informacja o tym czy zajęcia są brudzące jest umieszczona na naszej stronie internetowej lub na stronie na facebooku. W takiej sytuacji prosimy wziąć dla dziecka komplet odzieży na zmianę.

§ 2 Uczestnictwo w zajęciach - grupy zamknięte

 1. Do grup zamkniętych obowiązuje nabór. W przypadku wolnych miejsc, nabór trwa cały rok (od września do czerwca). Liczba osób w grupach jest ograniczona, po osiągnięciu maksymalnej liczby uczestników, lista zapisów zostaje zamknięta. Osoba zgłaszająca się po zamknięciu listy, zostanie wpisana na listę rezerwową.
 2. Zapisanie się na zajęcia stanowi wstępną formę rezerwacji miejsca. Dopiero wniesienie stosownej opłaty za pierwszy miesiąc oraz wypełnienie formularza z danymi uczestnika zajęć (deklaracji) równoznaczne jest  z przypisaniem do określonej grupy. Warsztatkowo zastrzega sobie prawo do uruchomienia grupy po zebraniu odpowiedniej ilości osób, nawet jeśli ustalono inny termin na rozpoczęcie zajęć. O rozpoczęciu zajęć Warsztatkowo zobowiązuje się poinformować z wyprzedzeniem – na stronie facebookowej oraz sms-owo.
 3. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zostały zapisane przez organizatora na listę uczestników i dokonały bieżącej opłaty
 4. Składkę miesięczną należy opłacać, w pełnej wysokości z góry, najpóźniej do dnia 02 każdego miesiąca (okresem zwolnionym z opłaty jest lipiec i sierpień- wtedy obowiązuje wakacyjny harmonogram oraz cennik wejść jednorazowych).

§ 3 Uczestnictwo w zajęciach - grupy otwarte

 1. Liczba osób w grupach jest ograniczona, po osiągnięciu maksymalnej liczby uczestników,  lista zapisów zostaje zamknięta. Osoba zgłaszająca się po zamknięciu listy, zostanie wpisana na listę rezerwową.
 2. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zostały zapisane przez organizatora na listę uczestników i dokonały bieżącej opłaty. 
 3. Nieobecność na zajęciach należy zgłosić na minimum 24h przed zajęciami. W przypadku nieotrzymania informacji o nieobecności uczestnika na zajęciach lub niedotrzymaniu 24h terminu odwołania, uczestnik jest wciąż zobowiązany do pokrycia kosztu zajęć według obowiązującego cennika.

§ 4 Uczestnictwo w zajęciach - warsztaty okazjonalne

 1. Liczba osób w grupach jest ograniczona, po osiągnięciu maksymalnej liczby uczestników,  lista zapisów zostaje zamknięta. Osoba zgłaszająca się po zamknięciu listy, zostanie wpisana na listę rezerwową.
 2. W warsztatach okazjonalnych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zostały zapisane przez organizatora na listę uczestników i dokonały przedpłaty.
 3. Nieobecność na warsztatach należy zgłosić na minimum 48h przed warsztatami. Wtedy dokonana wpłata zostanie zaksięgowana na inne wybrane przez uczestnika zajęcia lub warsztaty w Warsztatkowie, bądź uczestnik otrzyma materiały wraz z instrukcją do samodzielnego wykonania w domu.

§ 5 Korzystanie z bawialni

 1. Przed wejściem do bawialni rodzice lub opiekunowie prawni dziecka mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 2. Podążając za myślą Marii Montessori „Pomóż mi samemu to zrobić”, rodzice mogą wspomagać swoje pociechy w zabawie i w sprzątaniu po zabawie. Po zakończeniu zabawy zabawki powinny wrócić na swoje wyznaczone miejsce.
 3. Przed wejściem do Bawialni, zarówno dzieci jak i rodzice bądź opiekunowie prawni zobowiązani są zdjąć wierzchnie ubranie oraz obuwie. Obowiązkowo dzieci zakładają buty na zmianę lub skarpetki antypoślizgowe.
 4. Wszelkie uszkodzenia i zniszczenia zabawek i pomocy należy zgłosić personelowi. Za rzeczy zagubione lub pozostawione w Bawialni, Warsztatkowo nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających w Bawialni odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 6. Za szkody na mieniu lub na osobie spowodowane przez dziecko wyłączną odpowiedzialność ponosi rodzic lub prawny opiekun dziecka.
 7. Posiłki spożywamy tylko w miejscu do tego wyznaczonym (przestrzeń kawiarniana).
 8. Korzystanie z Bawialni przez dzieci jest odpłatne. Wstęp dla rodziców i opiekunów towarzyszących jest bezpłatny. Ceny naliczane są według przyjętego cennika.

§ 6 Bezpieczeństwo

 1. Opiekun prawny uczestnika lub pełnoletni uczestnik dokonując zapisu na zajęcia ruchowe deklaruje, że jest świadomy swojego/dziecka stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Oświadcza, że on/ona/dziecko nie posiada żadnych przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Warsztatkowo nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków.
 2. Warsztatkowo oraz instruktorzy prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, nie przestrzegania poleceń wydawanych przez prowadzącego zajęcia, niewłaściwego obuwia i stroju, złego stanu zdrowia uczestnika zajęć.
 3. Za bezpieczeństwo dzieci poza salą warsztatową, odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni. Warsztatkowo nie świadczy usług opieki dziennej nad dziećmi. 
 4. Warsztatkowo i instruktorzy nie ponoszą̨ odpowiedzialności za uczestników w czasie drogi na zajęcia oraz powrotu do domu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i inne mienie Uczestnika, które może zostać zagubione, zniszczone lub skradzione.
 6. Ze względu na zdrowie wszystkich dzieci oraz osób przebywających na terenie obiektu, chore dzieci nie mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Warsztatkowo.
 7. Na terenie obiektu Warsztatkowo obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz e-papierosów.
 8. Jest zakaz wprowadzania zwierząt na przestrzeń bawialni Warsztatkowo.

§ 7 Płatności

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach lub warsztatach jest uiszczenie opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem, na konto bankowe Organizatora, bądź gotówką lub kartą w siedzibie Warsztatkowa.  Wpłatę należy dokonać przed zajęciami.
 

Warsztatkowo Mikołaj Romaniuk 

Białostocka 7C, 93-355 Łódź

nr konta 37 1090 2705 0000 0001 5288 6511

w tytule należy podać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę zajęć oraz datę zajęć.

 

 1. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie Organizator ma prawo nie dopuścić uczestnika do zajęć.
 2. Za zajęcia obowiązuje jednorazowa opłata za pojedyncze zajęcia lub opłata miesięczna za zajęcia w grupach zamkniętych.

§ 8 Sprawy organizacyjne dotyczące zajęć lub warsztatów

 1. Organizator ma prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od niego. O zaistniałej sytuacji uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie (poprzez rozmowę telefoniczną lub wiadomość sms) lub Messenger.
 2. Organizator ma prawo odwołać zajęcia w dniu zajęć w przypadku, gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 3 osoby. W takiej sytuacji, osobom, które przybyły na zajęcia, organizator proponuje inny termin odrobienia zajęć lub zwrot kosztów za jedne zajęcia.
 3. W przypadku niedyspozycji instruktora, Warsztatkowo zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników o tym fakcie.
 4. Terminy zajęć mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora. W takim przypadku zostaną wyznaczone inne terminy, o których uczestnik zostanie poinformowany. Jeśli termin będzie niedogodny dla uczestnika, który zadeklarował uczestnictwo w grupie zamkniętej, Warsztatkowo zwraca koszta za niewykorzystane zajęcia z opłaconego miesiąca.

§ 9 Vouchery podarunkowe

 1. Warsztatkowo oferuje do nabycia vouchery podarunkowe na zajęcia lub warsztaty.
 2. Voucher podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
 3. Każdy voucher podarunkowy ma określoną datę ważności, nie ma możliwości wydłużenia okresu ważności vouchera
 4. Voucher podarunkowy na zajęcia, jest ważny tylko na zajęcia cykliczne odbywające się w warsztatkowie. Voucher podarunkowy na warsztaty, musi być wystawiony na konkretny warsztat z harmonogramu warsztatów okazjonalnych.

§ 10 Ochrona prywatności – klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Warsztatkowo Mikołaj Romaniuk, ul.Białostocka 7C, 93-355 Łódź, NIP: 7262580640, REGON: 523716831;
 2.  Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Mikołaj Romaniuk
  (e-mail: kontakt@warsztatkowo.pl; tel: 511204206).
 3. Dane przekazane podczas zapisu uczestnika na zajęcia lub warsztaty, które są danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 65/46/WE, oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy wprowadzającej ustawę o ochronie danych osobowych wykorzystane będą w celach::
  a) rejestracji uczestnika w bazie elektronicznej;
  b) identyfikacji uczestnika podczas organizowanych zajęć;
  c) kontaktu z uczestnikiem lub jego opiekunem prawnym;
  d) sprawozdawczych dla organów administracji publicznej;
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest 6 ust, 1 lit A, B, C, i F RODO.
 5. Uczestnik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie oraz ma prawo dostępu do treści dot. swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 11 Sprawy ogólne

 1. Uczestnik zajęć Warsztatkowo wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Warsztatkowo w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć, warsztatów czy imprez okolicznościowych organizowanych przez Warsztatkowo.
 2. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody wszystkich uczestników i instruktora zajęć.
 3. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a uczestnik zajęć deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie usługi tj. udziału w zajęciach czy warsztatach. 
 4. Uczestnicy zajęć oraz warsztatów zobowiązani są do dbania o porządek i poszanowania mienia. Za wszelkie uszkodzenia mienia spowodowane przez uczestnika zajęć odpowiada materialnie dana osoba, jeżeli jest pełnoletnia lub jej prawny opiekun.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Nie stosowanie się do postanowień Regulaminu może skutkować wykreśleniem z listy uczestników i wyproszeniem z zajęć lub warsztatów.
 2. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga właściciel Warsztatkowa i do takich spraw mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 25.08.2023 roku.
logo warsztatkowo łódź

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Najnowsze posty

warsztaty dla dzieci logo 2

Kameralna przestrzeń dla dzieci i rodziców. 

Masz pytanie? Napisz!
zabawki montessori w warsztatkowie